PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

Tieto Podmienky používania webovej stránky (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú len na celý obsah tejto webovej stránky na doméne: www.kruzokpredospelych.sk (ďalej len „Webová stránka“). Žiadame vás, aby ste si pred používaním Webovej stránky tieto Podmienky pozorne preštudovali. Navštívením a používaním Webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami a zaväzujete sa tieto Podmienky dodržiavať. Ak nesúhlasíte so všetkými ustanoveniami týchto Podmienok, nepoužívajte túto Webovú stránku.

Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Seesame, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 702 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12143/B (ďalej len „Spoločnosť“).

Článok 1. Podmienky prístupu

Za vybavenie (hardvér, softvér, telekomunikačné systémy atď.) používané na umožnenie prístupu na Portál budete zodpovedať vy, rovnako ako aj za telekomunikačné poplatky vzniknuté v dôsledku jeho používania.

Článok 2. Obsah stránky

Obsah Webovej stránky slúži ako zdroj všeobecných informácií o téme, ktorej sa týka. Informácie uvedené na Webovej stránke sa poskytujú výlučne tak, ako sú a v stave v akom sú práve dostupné ako to je uvedené v týchto Podmienkach. Z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste si tieto informácie overili aj v iných zdrojoch a pozorne si ich prediskutovali so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom tejto Webovej stránky sa Spoločnosť nevenuje poskytovaniu medicínskych ani podobných odborných služieb alebo poradenstvu, zverejnené informácie nemajú nahradiť rady lekára a neslúžia ako základ pre akékoľvek rozhodovanie ohľadne výberu liekov alebo liečby. Ak máte záujem o poskytnutie služieb, alebo poradenstva v medicínskej alebo podobnej oblasti, alebo ich potrebujete, mali by ste sa poradiť s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zverejnenie tohto obsahu Spoločnosťou, by ste si nemali vysvetliť ako podporu názorov, ktoré sú tu vyjadrené, ani ako záruku či garanciu niektorej liečby, odporúčania, stratégie, postupu alebo aplikovania liekov či prípravkov zo strany autora obsahu.

Článok 3. Duševné vlastníctvo

Všeobecná štruktúra Webovej stránky, ako aj softvér, obchodné známky, logá, grafika, fotografie, animácie, videá a texty a všetky ostatné zložky Webovej stránky sú duševným vlastníctvom Spoločnosti, našich poskytovateľov služieb alebo partnerov, prípadne osôb, na ktoré Spoločnosť tieto práva postúpi. Ak na Webovej stránke nie je uvedené inak, nesmú sa reprodukovať, používať, sťahovať, znázorňovať alebo uchovávať bez príslušného výslovného povolenia Spoločnosti, našich poskytovateľov služieb alebo partnerov, pretože v takom prípade hrozí súdna žaloba.

Predovšetkým nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, šíriť, prenášať, využívať na komerčné zisky a/alebo v žiadnej forme distribuovať obsah Webovej stránky.

Používaním Webovej stránky ani odosielaním akýchkoľvek príspevkov Vám nevzniká žiadna licencia ani iné obdobné právo k obsahu Webovej stránky chránenému právami duševného vlastníctva.

V prípade, ak na Webovú stránku vkladáte akýkoľvek obsah, vyhlasujete, že k tomuto obsahu vlastníte všetky potrebné práva duševného vlastníctva, a že nesiete za tento obsah plnú zodpovednosť.

Článok 4. Zodpovednosť a záruky
4.1 Všeobecné informácie

Celý obsah na Webovej stránke sa poskytuje výlučne tak, ako je a v akom stave je práve dostupný. Neposkytujeme žiadne záruky ani vyhlásenia vo vzťahu k jej obsahu alebo používaniu. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za správne fungovanie a dostupnosť Webovej stránky, prípadnú stratu dát, ani za prípadné chyby Webovej stránky.

Za žiadnych okolností nebudeme niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré vám vzniknú, ak k vzniku škôd, ktoré ste údajne utrpeli, prispelo vaše správanie. Napríklad nebudeme zodpovedať za priame alebo nepriame škody, ktoré ste utrpeli v prípade, že ste nedodržiavali alebo nesprávne dodržiavali tieto Podmienky.

4.2 Prístup k Webovej stránke

Webová stránka je určená pre osoby staršie ako 18 rokov. Používaním Webovej stránky vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov.

4.3. Používanie Webovej stránky

Musíte mať potrebné hardvérové vybavenie a softvér, ako aj potrebné parametre na riadne používanie Webovej stránky: aktuálny softvér prehliadača, zapnuté funkcie Javascript, povolené súbory cookies a vyskakovacie okná.

Musíte mať zručnosti, hardvér a softvér potrebný na používanie internetu a beriete na vedomie, že vlastnosti a obmedzenia internetu znamenajú, že bezpečnosť, dostupnosť a celistvosť prenosov údajov na internete nemožno zaručiť.

Nezaručujeme, že Webovú stránku bude možné používať, ak váš poskytovateľ internetových služieb nedokáže riadne poskytovať svoju službu.

V tomto kontexte nemôžeme niesť zodpovednosť za nefunkčnosť, nedostupnosť alebo negatívne podmienky používania Webovej stránky v dôsledku nesprávneho hardvéru, problémov vášho poskytovateľa internetových služieb alebo zablokovania internetových sietí alebo za všetky ostatné dôvody mimo nášho dosahu.

Za týchto podmienok nezaručujeme, že Webová stránka bude fungovať bez prerušenia alebo chyby. Používanie Webovej stránky môže byť predovšetkým kedykoľvek prerušené na účely údržby, aktualizácie alebo technických vylepšení alebo na vyvíjanie obsahu a/alebo prezentácie.

Preberáte plnú zodpovednosť v prípade, ak nám bude adresovaná nejaká žiadosť o odškodnenie v dôsledku vášho konania alebo nedbanlivosti v rozpore so zákonom alebo týmito Podmienkami používania.

4.3 Odkazy

Môžeme poskytovať hypertextové odkazy na iné služby a na internetové zdroje. Keďže tieto externé stránky a zdroje nemáme pod dohľadom, nemôžeme niesť zodpovednosť za ich dostupnosť, ako ani za ich obsah, reklamu, produkty, služby a iné prvky, ktoré sú na týchto alebo z týchto externých stránok alebo zdrojov prístupné. So všetkými problémami s hypertextovými odkazmi sa musíte obracať na správcu alebo webmastera stránky, ktorej sa týkajú. Navyše by ste mali zobrať na vedomie, že oboznamovanie sa s obsahom a/alebo využívanie týchto externých webových stránok a zdrojov sa riadia ich vlastnými podmienkami používania.

Článok 5. Dohoda

Ak budú niektoré ustanovenia týchto Podmienok vyhlásené na základe akéhokoľvek zákona, predpisu alebo konečného rozhodnutia súdu príslušnej právomoci za neplatné, všetky ostatné ustanovenia zostanú plne účinné. Navyše platí, že ak neprijmeme žiadne opatrenia vo vzťahu k porušeniu ustanovení týchto Podmienok používania z vašej strany, nebude sa to interpretovať ako skutočnosť, že sa vzdávame svojho práva prijať opatrenia vo vzťahu k takémuto porušeniu niekedy v budúcnosti.

Tieto Podmienky môžeme kedykoľvek upraviť. Úpravy nadobudnú účinnosť okamžite. Preto tieto Podmienky pravidelne kontrolujte.

Článok 6. Jurisdikcia a použiteľné právo

Tieto Podmienky sa budú riadiť, interpretovať a používať podľa slovenského právneho poriadku a interpretovať sa budú v slovenskom jazyku.

V prípade sporu súvisiaceho s významom nejakého pojmu alebo ustanovenia týchto Podmienok používania sa môžete obrátiť na Spoločnosť na nasledujúcej adrese: seesame@seesame.com. Všetky spory, ktoré nebudú vyriešené priateľským spôsobom, možno predkladať na súdy v Slovenskej republike.

Článok 7. O nás

Spoločnosť Seesame, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 702 931, zapísaná b Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12143/B.